07 In The Bank

Mandarin 7-1

 

Peter: 你好(nǐhǎo)() (xiǎng) (huàn) (liǎng)(qiān)(yuán) 人民币(rénmínbì)

Hi, I want to change RMB2, 000.

 

 

 

Bank clerk: 好的(hǎode)

Ok.

 

Mandarin 7-2

Peter: () (néng) (gěi)() 一些(yìxiē) 零钱(língqián) (ma)

Would you give me some small change?

 

 

Mandarin 7-3

Bank clerk: (méi)(wèn)()

No problem.


Leave a Reply

*

captcha *