10 In The Fast Food Restaurant

Mandarin 10-1

A: yàochīshénmene

May I have your order?

 

 

B: ()(yào) ()() (hàn)(bǎo)(bāo) () ()(bēi) ()(bēi) ()()

I would like a hamburger and a large Cola.

 

Mandarin 10-2

 

A: (zhè)()(yòng) (hái)(shì) (wài)(dài)

Will that be eat in or take away?

 

 

 

B: (zhè)()(yòng)(xiè)(xiè)

Here, thanks.

 

Mandarin 10-3

 

A:(hái) ()(yào) ()() (dōng)西() (ma)

Anything else?

 

 

B:()()(yào) (le)

No.

 

Mandarin 10-4

 

A: ()(gòng) (shì) (sān)(shí)(yuán)(xiè)(xiè)

Thirty yuan, thanks! 

 

 


Leave a Reply

*

captcha *