04 To Airport – 2 Word Replacement

Topic Progress:

 

 

Word Replacement

 

A: (zuò) (gōng) (chē) (dào)  () (chǎng) (yào)  (duō) (jiǔ)
Sit     Bus  Arrive        Airport need   How long
How long does the bus take to the Airport?

 

公车(gōngchē) /公交(gōngjiāo)(chē) /()()

Bus

地铁(dìtiě)   

Subway  

 

(chū)()(chē) /()(shì) 

Taxi

 

 

机场(jīchǎng)

Airport

酒店(jiǔdiàn) /宾馆(bīnguǎn))   

Hotel

 

 

 

饭店(fàndiàn)

Restaurant

 

银行(yínháng) 

Bank

 

 

 

火车站(huǒchēzhàn)

Train station

 

()(tiě)(zhàn) 

Subway station

 

 

 

B: (zuò) (gōng) (chē) (dào)  () (chǎng)   (yào) ()(fēn)(zhōng)
Take     Bus   Arrive        Airport  need  5 minutes
It will take about 5 minutes.

 

 

(zhōng)(tóu) /(xiǎo)(shí)

Hour

 

(bàn)(xiǎo)(shí)

half an hour  

 

 

()()(zhōng)

a quarter

 

 

(fēn) (zhōng)

minute

 

 

(miǎo)  

second

 

 

 

(tiān)

Day

 

(xīng) ()

Week

 

(yuè)

Month

 

(nián)

Year 

 

 

 

()

One  

(èr)

Two

(sān)

Three

()

Four   

()          

Five 

 

                                   

 

 

(liù)

Six

()

Seven

()

Eight

(jiǔ)

Nine

(shí)

Ten

 


Leave a Reply

*

captcha *