05 In the Subway Station – 1 New Words

Topic Progress:
路人(lùrén)       Passenger
      
           
售票员(shòupiàoyuán)     Conductor
      
           
公(gōng)交(jiāo)车(chē)站(zhàn)   bus stops
      
           
计(jì)程(chéng)车(chē)站(zhàn)   Taxi   station
      
           
机(jī)场(chǎng)       airport
      
           
地铁(dìtiě)站(zhàn)     subway station
      
           
前边(qiánbian)       Front
      
           
后(hòu)边(bian)       back
      
           
左(zuǒ)边(bian)       left
           
           
右(yòu)边(bian)       right
      

 


Leave a Reply

*

captcha *