06 At the Post Office – 2 Replacement

Topic Progress:

 

Replacement

A: (qǐng)(wèn) () (guà)(hào)(xìn) (zài) ()(ge) (guì)(tái)
please send   the registered letter   at which  counter

 

(mǎi)  (yóu)(piào)

Buy    stamp

 

(jiāo)  (diàn)(huà)(fèi)

Pay    phone charge

 

b: (gěi) () (shí)(zhāng) ()(yuán) (yóu)(piào)
give me Ten pieces 4 yuan valued  stamp
Ten four-yuan-valued stamps.

 

()(běn)(shū)

a book

()(zhī)()

a pen

()(bēi)(chá)

a cup of tea

 


Leave a Reply

*

captcha *